clink

clink
I
[kliŋk] n զնգոց (ապակու, մետաղի)
II
[kliŋk] n բանտ. be in clink բանտում նստած լինել
III
[kli ŋk] v զնգալ, զնգացնել. clink glasses բաժակներն իրար խփել/զնգացնել. The keys clinked in the pocket Բանալիները զնգում էին գրպանում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • clink — clink; clink·er·er; clink·ery; clink·ety clank; clink·ety clink; clink·ing; clink·er; …   English syllables

 • Clink — (kl[i^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {Clinked} (kl[i^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Clinking}.] [OE. clinken; akin to G. klingen, D. klinken, SW. klinga, Dan. klinge; prob. of imitative origin. Cf. {Clank}, {Clench}, {Click}, v. i.] To cause to give… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clink — Clink, n. A slight, sharp, tinkling sound, made by the collision of sonorous bodies. Clink and fall of swords. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clink — (kl[i^][ng]k), n. A prison cell; a lockup; probably orig. the name of the noted prison in Southwark, England. [Colloq.] I m here in the clink. Kipling. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clink — (kl[i^][ng]k), v. i. 1. To give out a slight, sharp, tinkling sound. The clinking latch. Tennyson. [1913 Webster] 2. To rhyme. [Humorous]. Cowper. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clink — may refer to: The Clink, a historic prison in Southwark, England Prison, in general Channel link (C Link), a high speed data transmission interface This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an …   Wikipedia

 • clink — ► NOUN ▪ a sharp ringing sound, such as that made when metal or glass are struck. ► VERB ▪ make or cause to make a clink. ORIGIN from Dutch klinken …   English terms dictionary

 • clink — [n/v] bang against, ring chink, clang, jangle, jingle, sound, tingle, tinkle; concepts 65,595 …   New thesaurus

 • clink — [kliŋk] vi., vt. [ME clinken < MDu klinken: orig. echoic] to make or cause to make a slight, sharp sound, as of glasses striking together n. 1. such a sound 2. [< name of an 18th c. prison in Southwark (London)] Informal a jail; prison …   English World dictionary

 • clink|er — «KLIHNG kuhr», noun, verb. –n. 1. a large, rough cinder left in a furnace or forge after coal has been burned. 2. a very hard brick. 3. a mass of bricks fused together. 4. the rough, hard waste left after metal is separated from ore by melting;… …   Useful english dictionary

 • clink — {{11}}clink (n.) prison, 1770s, apparently originally (early 16c.) the Clynke on Clink Street in Southwark, on the estate of the bishops of Winchester. To kiss the clink to be imprisoned is from 1580s, and the word and the prison name might be… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”